لیست قیمت پاستوریزاتور لوله ای

  

 لیست قیمت پاستوریزاتورهای لوله ای 3بخش صنایع لبنی و غذایی

 

ردیف

واحد لیتر

قیمت کل به ريال

ردیف

واحد لیتر

قیمت کل به ريال

1

500

165/000/000

4

3000

430/000/000

2

1000

220/000/000

5

5000

590/000/000

3

2000

340/000/000

6

   

 

جهت سفارش پاستوریزاتور با ابعاد بالاتر  با دفتر فروش کارخانه تماس حاصل نمایید.


 

 

 لیست قیمت پاستوریزاتورهای لوله ای 2بخشی

 

ردیف

واحد لیتر

قیمت کل به ريال

ردیف

واحد لیتر

قیمت کل به ريال

1

500

140/000/000

4

3000

380/000/000

2

1000

195/000/000

5

5000

510/000/000

3

2000

290/000/000

6

   

 

 

جهت سفارش پاستوریزاتور با ابعاد بالاتر  با دفتر فروش کارخانه تماس حاصل نمایید.